Acatist de multumire “Slava lui Dumnezeu pentru toate”

Rugaciuni

acatist de multumire slava lui dumnezeu pentru toate

ACATIST DE MULTUMIRE

“Slava lui Dumnezeu pentru toate”

Condacul 1
O, Dumnezeule veşnice si Impărate a toată făptura, Care călăuzeşti cu dreapta ta toate cărările vieţii omeneşti după judecăţile fortei Tale divine celei mântuitoare, Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele ştiute şi cele neştiute, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale Împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Icosul 1
Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar Îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu slavă s-au arătat, din prima zi şi până acum, darurile Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc împreună cu toţi cei care Te cunosc şi strig către Tine:

Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,
Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte a veşnicei înţelepciuni,
Slavă Ţie, pentru veşnicia ce se arată în lumea cea trecătoare,
Slavă Ţie, pentru milostivirile Tale cele arătate şi cele neştiute,
Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare în încercările mele,
Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 2-lea
Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale : vântul înmiresmat, munţii înălţându-se spre cer, apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng auriul razelor şi curgerea lină a norilor. Întreaga fire şopteşte tainic, plină de mângâiere, păsările şi jivinele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este pământul cu frumuseţea cea degrabă trecătoare care deşteaptă dorul de veşnicul locaş unde – în toată măreţia – se aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea
M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un rai încântător. Am văzut cerul, adâncă întindere azurie fremătând de păsări, am ascultat foşnetul liniştitor al pădurii şi susurul armonios al apelor, am gustat din roadele înmiresmate şi dulci, şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe pământ şi câtă bucurie e să fiu oaspetele Tău!

Slavă Ţie, pentru sărbătoarea vieţii,
Slavă Ţie, pentru parfumul lăcrimioarelor şi al trandafirilor,
Slavă Ţie, pentru felurimea cea desfătată a roadelor şi a seminţelor,
Slavă Ţie, pentru strălucirea de diamant din roua dimineţii,
Slavă Ţie, pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină,
Slavă Ţie, pentru frumuseţea creatiei mâinilor Tale,
Slavă Ţie, pentru viaţa pământească, prevestitoare a celei cereşti,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 3-lea
Prin puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă orice floare – tainică adiere de parfum, gingaşă alcătuire de culori, frumuseţea Măreţiei oglindită în lucrurile mărunte. Laudă şi cinste Dătătorului de viaţă, Dumnezeu, Cel Care a încununat pamântul cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice. Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Cât de minunat eşti în sărbătoarea primăverii, când se trezeşte la viaţă toată făptura şi noi strigăm cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţii, Tu eşti Biruitorul morţii!
Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor stau văile şi codrii în veşminte de nuntă. Întreaga lume e mireasa Ta şi ca Mirele ei veşnic Te aşteaptă. Dacă iarba câmpului astfel o îmbraci, pe noi oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?

Slavă Ţie, Celui ce ai scos din întunecimile pământului felurite culori şi gusturi şi miresme,
Slavă Ţie, pentru zidirea cea primitoare şi bogată în mângâiere,
Slavă Ţie, că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de făpturi,
Slavă Ţie, pentru adâncul înţelepciunii Tale, care şi-a pus pecetea peste întreaga lume,
Slavă Ţie, cu evlavie sărutăm urmele paşilor Tăi nevăzuţi,
Slavă Ţie, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieţii veşnice,
Slavă Ţie, pentru nădejdea vieţii vesnice, nepieritoare, desăvârşite,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 4-lea
Cu câtă dulceaţă îi îndestulezi pe cei ce se gândesc la Tine, ce Făcător de viaţă este Cuvântul Tău cel Sfânt! Mai plăcută decât undelemnul şi mai dulce decât fagurii este vorbirea cu Tine. Rugăciunea adusă Ţie prinde viaţă şi se înaripează: ce infiorare cuprinde inima şi cât de măreţe şi pline de tâlc par atunci viaţa şi făptura toată! Unde nu eşti Tu – acolo e pustiu. Unde eşti Tu – acolo e bogăţie sufletească, acolo se revarsă, ca un şuvoi de apă vie, cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Când se lasă înserarea pe pământ şi se aşterne liniştea aducând vremea odihnei şi a somnului obştesc, văd lăcaşul tău sub chipul unui palat luminat, asemeni corturilor plăsmuite de norii dimineţii. Foc şi porfiră, aur şi azur vestesc profetic frumuseţea nespusă a cereştilor Tale sălaşuri şi cu glas de sărbătoare strigă:

Slavă Ţie, în ceasul tihnit al înserării,
Slavă Ţie, Celui ce reverşi adâncă pace peste lume,
Slavă Ţie, pentru ultima rază a soarelui care apune,
Slavă Ţie, pentru darul somnului odihnitor,
Slavă Ţie, pentru bunătatea Ta în mijlocul întunericului, prin lumina pe care o ţeşi în inimile noastre,
Slavă Ţie, pentru rugăciunile smerite ale sufletului păzit de înger,
Slavă Ţie, pentru deşteptarea făgăduită în ziua cea veşnică şi neînserată,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 5-lea
Nu sunt cumplite incercările vieţii pentru acela în al cărui suflet străluceşte făclia focului Tău. Împrejur – vreme rea şi întuneric, groază şi urlet de vijelie; iar în sufletul lui e pace şi lumină: acolo e Hristos! Şi inima cântă: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văd cerul Tău strălucitor de stele. O, cât eşti de bogat şi câte lumini ai! Veşnicia mă priveşte prin razele îndepărtaţilor luminători; sunt aşa de mic şi neînsemnat, dar cu mine este Domnul şi sunt ocrotit pretutindeni de dreapta Lui cea iubitoare.

Slavă Ţie, pentru necontenita Ta purtare de grijă,
Slavă Ţie, pentru oamenii pe care providenta mi i-a adus în cale,
Slavă Ţie, pentru dragostea celor dragi, pentru devotamentul prietenilor,
Slavă Ţie, pentru blândeţea animalelor care îmi slujesc,
Slavă Ţie, pentru clipele luminoase ale vieţii mele,
Slavă Ţie, pentru bucuriile senine ale inimii,
Slavă Ţie, pentru fericirea de a trăi, de a mă strădui şi de a contempla,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 6-lea
Cât eşti de măreţ şi de apropiat în cumplita suflare a furtunii, cum se arată mâna Ta atotputernică în dârele orbitoare ale fulgerelor: cât de sublimă este măreţia Ta! Glasul Domnului peste câmpii şi în freamătul codrilor, glasul Domnului în dezlănţuirea tunetelor şi ploii, glasul Domnului peste ape. Lăudat fii în vuietul munţilor care scuipă foc. Tu scuturi pământul ca pe un veşmânt; Tu înalţi până la cer valurile mării. Laudă Ţie, Celui ce potolesti trufia omului, făcându-l să strige cu căinţă: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Aşa cum fulgerul care luminează sala ospăţului face să pălească toate lumânările, tot aşa ai strălucit şi Tu în sufletul meu, fără de veste, în clipele de bucurie ale vieţii mele; iar după fulgerătoarea Ta lumină, ce palide, întunecate şi firave păreau aceste bucurii… Sufletul meu se avântă spre Tine, cântând:

Slavă Ţie, culme a celor mai înalte visuri omeneşti,
Slavă Ţie, pentru setea noastră nepotolită de comuniune cu Dumnezeu,
Slavă Ţie, Celui ce ai aprins în noi un dor mai mare de cele cereşti decât de cele pământeşti,
Slavă Ţie, Celui ce ne înveleşti cu cele mai gingaşe raze ale Tale,
Slavă Ţie, Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului şi ai sortit tot răul nimicirii,
Slavă Ţie, pentru descoperirile Tale,
Slavă Ţie, pentru fericirea de Te cunoaşte şi a vieţui cu Tine,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 7-lea
În minunata îmbinare de sunete se face auzită chemarea Ta. Tu ne dezvălui pridvorul Împărăţiei ce va să fie în dulceaţa cântărilor, în minunatele acorduri ale sunetelor, în simţirea înaltă din glăsuirea lor, în strălucirea lucrării artistului. Frumuseţea cea adevărată ne poartă sufletul spre Tine intr- o puternică chemare, făcându-ne să strigăm plini de încântare: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Prin inspiraţia Duhului Sfânt, Tu luminezi şi faci să rodească arta pictorilor, talentul poeţilor, gândirea savanţilor. Cu puterea cunoaşterii de sus pătrund ei legile Tale, luminându-ne adâncul înţelepciunii Tale de Creator. Lucrările lor şi fără de voie Te mărturisesc: O, cât eşti de mare în operele lor, cât eşti de mare în omul pe care Tu l-ai făcut!

Slavă Ţie, Celui ce Ţi-ai arătat puterea în legile ce dirijează Universul,
Slavă Ţie, că toată făptura e plină de legile pe care i le-ai rânduit,
Slavă Ţie, pentru tot ce ni s-a descoperit prin harul Tău,
Slavă Ţie, pentru ceea ce cu înţelepciune ne-ai ascuns,
Slavă Ţie, pentru geniul minţii omeneşti,
Slavă Ţie, pentru puterea de a lucra cele de folos,
Slavă Ţie, pentru limbile de foc ale inspiraţiei,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 8-lea
Cât de apropiat eşti de noi în zilele de boală! Tu Însuţi îi cercetezi pe cei bolnavi, Tu Însuţi Te apleci spre patul celui suferind şi inima lui stă de vorbă cu Tine.
Tu luminezi sufletul cu pace în vreme de suferinţe şi întristări, Tu trimiţi ajutor neaşteptat. Tu aduci mângâiere, Tu cercetezi cu dragoste şi mântuieşti. Pentru toate acestea Ţie Îţi înălţăm cântare: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Când, prunc fiind, Te-am chemat cu înţelegere pentru prima oară, Tu mi-ai împlinit rugăciunea şi mi-ai umplut sufletul cu pacea harului Tău. Atunci am înţeles că Tu eşti bun şi fericiţi sunt cei care aleargă la Tine. Am început să Te chem din ce în ce mai des, iar acum strig:

Slavă Ţie, Celui ce împlineşti cererea mea pentru cele bune,
Slavă Ţie, Celui ce veghezi necontenit asupra mea,
Slavă Ţie, Celui ce vindeci neputinţele şi supărările cu trecerea vindecătoare a timpului,
Slavă Ţie, Celui ce singur ştii de ce îngădui să fim prigoniţi pe nedrept,
Slavă Ţie, Celui prin Care nici o pierdere nu e de neînlocuit,
Slavă Ţie, că acolo unde eşti Tu dăruieşti viaţă veşnică,
Slavă Ţie, Celui ce faci nepieritor tot lucrul cel înalt si bun,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai făgăduit reîntâlnirea dorită cu cei de aproape ai noştri, adormiţi în nădejdea Învierii,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 9-lea
De ce zâmbeşte tainic întreaga fire în zilele de sărbătoare? De ce atunci se revarsă în inimă o minunată uşurare, fără asemănare cu cele pământeşti şi însuşi văzduhul devine altar şi biserică purtătoare de lumină? E adierea harului Tău, e strălucirea Taborului, cerul şi pământul înalţă atunci cântecul de laudă: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Când mă îndemnai să slujesc aproapelui, luminându-mi sufletul cu smerenie, atunci una din razele Tale nenumărate a pătruns în inima mea şi s-a făcut purtătoare de lumină, asemeni fierului înroşit. Vedeam Chipul Tău cel tainic şi neapropiat.

Slavă Ţie, Celui ce ai preschimbat viaţa noastră prin faptele cele bune,
Slavă Ţie, Celui ce ai pecetluit cu negrăită dulceaţă fiecare din poruncile Tale,
Slavă Ţie, Celui ce Te sălăşluieşti în chip nevăzut acolo unde adie buna mireasmă a milostivirii,
Slavă Ţie, Celui ce n-ai trimis înfrângeri şi întristări, ca să ne întoarcem ochii spre suferinţa celorlalţi,
Slavă Ţie, Celui ce ai pus mare răsplată în însăşi fapta bună,
Slavă Ţie, Celui ce primeşti sârguinţa cea bună,
Slavă Ţie, Celui ce ai înălţat iubirea mai presus de toate lucrurile,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 10-lea
Ce s-a prefăcut în pulbere ne se poate alcătui din nou, dar Tu învii pe cei a căror conştiinţă s-a stins şi întorci la frumuseţea cea dintâi sufletele ce o pierduseră fără speranţa de a o mai dobândi vreodată. Cu Tine nimic nu este imposibil de îndreptat. Tu eşti iubire. Tu eşti Creatorul şi înnoitorul tuturor lucrurilor. Pentru aceasta Te lăudăm cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Dumnezeul meu, Cel ce cunoşti căderea îngerului trufaş, luceafărul damnat, mântuieşte-mă cu harul Tău, nu mă lăsa să mă îndepărtez şi să mă îndoiesc de Tine. Ascute auzul meu, ca să aud în toate clipele vieţii mele glasul Tău tainic şi să-Ţi strig, iubitorule de oameni:

Slavă Ţie, pentru întâmplările providentiale pe care le-ai rânduit,
Slavă Ţie, pentru presimţirile dăruite de har,
Slavă Ţie, pentru îndemnurile vocii tale tainice,
Slavă Ţie, pentru descoperirile ce ni le faci in vis ori in stare de veghe,
Slavă Ţie, Celui ce zădărniceşti planurile noastre nefolositoare,
Slavă Ţie, Celui ce prin suferinţe ne trezeşti din beţia patimilor,
Slavă Ţie, Celui ce smereşti spre mântuire trufia inimii,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 11-lea
Dincolo de lanţul îngheţat al veacurilor simt suflul fierbinte al dumnezeirii Tale şi dragostea Ta de oameni. Tu eşti aproape, sorocul vremurilor se apropie. Văd Crucea Ta: ai îndurat-o pentru mine. În pulbere se aşterne duhul meu înaintea Crucii Tale: aici e biruinţa iubirii şi a mântuirii, aici se înalţă fără încetare lauda: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Fericit cel care va cina în Împărăţia Ta, însă Tu m-ai împărtăşit încă de pe pământ cu această fericire, de fiecare dată când mi-ai întins cu dreapta Ta dumnezeiască Trupul şi Sângele Tău, iar eu, îndelung păcătosul, am primit Sfintele Taine şi am simţit iubirea Ta cea negrăită şi mai presus de fire.

Slavă Ţie, pentru puterea harului Tău cel necuprins şi de viaţă dătător,
Slavă Ţie, Celui ce ai întemeiat Biserica Ta ca adăpost pentru o lume zbuciumată,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai făcut să renaştem în apele dătătoare de viaţă ale Botezului,
Slavă Ţie, căci Tu redai neprihănirea crinilor celor care se pocăiesc,
Slavă Ţie, adânc nesecat al iertării,
Slavă Ţie, pentru potirul vieţii şi pentru pâinea bucuriei veşnice,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai ridicat spre cer,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 12-lea
De multe ori am privit cum se răsfrângea Slava ta pe chipurile celor adormiti pe vecie. Cum străluceau de nepământească frumuseţe şi bucurie, cât de imateriale păreau trăsăturile lor in biruinţa fericirii şi a odihnei în sfârşit atinse; tăcerea lor striga spre Tine. În ceasul sfârşitului luminează şi sufletul meu, cel care strigă: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cât de săracă e lauda mea înaintea Ta! Eu nu am auzit cântarea heruvimilor – hărăzită doar sufletelor alese – dar ştiu cum Te slăveşte întreaga fire. Am privit iarna cum, în linişte deplină, întreg pământul Îţi aducea tihnită rugăciune, înveşmântat în haină albă, strălucind de nestematele zăpezii. Am văzut cum se bucură de Tine soarele care răsare şi am auzit corurile păsărilor preamărindu-Te. Am auzit cum freamătă codrii, cum cântă vânturile şi cum apele murmură in taină despre Tine, am auzit cum te preaslăveşte alaiul de stele prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o pe nesfârşitele întinderi.
Cât de săracă e lauda mea! Natura este ascultătoare, iar eu nu sunt. Dar atâta timp cât trăiesc, văd dragostea Ta ce mă învăluie şi simt nevoia să-Ţi mulţumesc, să mă rog Ţie şi să strig:

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat lumina,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemărginită şi dumnezeiască,
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai binecuvântat cu lumina, cu cetele sfinţilor şi îngerilor Tăi,
Slavă Ţie, Preasfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim Împărăţia Ta,
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, început al mântuirii noastre,
Slavă Ţie, Duhule Sfinte, Soare De-Viaţă-Făcător al veacului ce va să vină,
Slavă Ţie, pentru toate, Treime Dumnezeiască şi Preabună,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 13-lea

O, Preabună şi De-Viaţă-Făcătoare Treime, primeşte mulţumire pentru toate darurile Tale şi fă-ne demni de binefacerile Tale ca, înmulţind talanţii care ne-au fost încredinţaţi, să intrăm în veşnica bucurie a Domnului nostru cântând cântare de biruinţă: Aliluia! (de trei ori)

Icosul 1
Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar Îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu slavă s-au arătat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale, cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc împreună cu toţi cei care Te cunosc şi strig către Tine:

Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,
Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte a veşnicei înţelepciuni,
Slavă Ţie, pentru veşnicia ce se arată în lumea cea trecătoare,
Slavă Ţie, pentru milostivirile Tale cele arătate şi cele neştiute,
Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare în încercările mele,
Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul 1
O, Dumnezeule veşnice si Impărate a toată făptura, Care călăuzeşti cu dreapta ta toate cărările vieţii omeneşti după judecăţile proniei Tale celei mântuitoare, Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele ştiute şi cele neştiute, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale Împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Rugaciuni

de admin
Categorie: Rugaciuni

2 răspunsuri la Acatist de multumire “Slava lui Dumnezeu pentru toate”

  1. 2

    Am uitat ….. pe Trilulilu puteti asculta acatistul online.

  2. 1

    Superb acatistul. Sa ascultati neaparata versiunea audio in interpretarea lui Marian Moise !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

 

intermittently-knowledgeless

Daca, atunci cand postati un comentariu, apare mesajul de eroare: "Could not read CAPTCH token file", intorceti-va cu sageata inapoi, salvati comentariul, dati un refresh la pagina si incercati din nou.