Canon de pocainta catre Domnul nostru Iisus Hristos

Rugaciuni

canon de pocainta catre domnul nostru isus hristos

CANON DE POCAINTA CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS


Acum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul, către Tine, Stăpânul şi Dumnezeul meu; şi nu îndrăznesc să privesc la Cer, doar mă rog Tie şi grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte să plâng faptele mele cu amar.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

O, amar mie, păcătosul! – că sunt vrednic de milă mai mult decât toţi oamenii, pocăinţă nu este în mine. De aceea dă-mi mie, Doamne, lacrimi, ca să plâng faptele mele cu amar.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Omule nebun si vrednic de milă, pentru ce-ţi pierzi vremea în lene? Gândeşte-te la viaţa ta şi te întoarce către Dumnezeu, ca să-ţi plângi faptele tale cu amar.

Maica lui Dumnezeu Preacurată, caută spre mine, păcătosul, şi mă izbăveşte de laţul vrăjmaşului, îndreptându-mă pe calea pocăinţei, ca să plâng faptele mele cu amar.

Cântarea a 3-a
Intăreşte, Doamne, cu pecetea poruncilor Tale inima mea cea clătinată, că Însuţi eşti Sfânt şi Domn.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Cînd se vor pune scaunele la Judecata cea înfricoşată, atunci faptele tuturor oamenilor vor ieşi la iveală; amar păcătoşilor va fi atunci, căci vor fi trimişi la munci. Deci, acestea ştiind, suflete al meu, pocăieşte-te de lucrurile tale cele rele.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Drepţii se vor bucura, iar păcătoşii vor plânge ; atunci nimeni nu ne va putea ajuta nouă, căci faptele noastre ne vor osândi pe noi. De aceea, nu întârzia, ci – mai înainte de sfârşit – pocăieşte-te de lucrurile tale cele rele.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

O, vai de mine! – cel mult păcătos, care m-am întinat cu faptele şi cu gândurile, neavând picătură de lacrimi în inima mea împietrită; ci caută acum la pământ, suflete al meu, şi te pocăieşte de faptele tale cele rele.

Iată, Doamnă, Fiul Tău ne învaţă spre bine, iar eu, păcătosul, mereu fug de cele bune; De aceea Tu, ca o milostivă, miluieşte-mă, ca să mă pocăiesc de faptele mele cele rele.

Cântarea a 4-a
Auzit-a Proorocul de venirea Ta, Doamne, că va să Te naşti din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi, şi a grăit: Auzit-am glasul Tău şi m-am temut, slavă puterii Tale, Doamne.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Desfătată si plăcută este aici calea dezmierdării, dar amară va fi ziua cea de apoi, când se va despărţi sufletul de trup. Deci pocăieşte-te de acestea, suflete al meu, pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Pentru ce faci nedreptate săracului? De ce opreşti plata muncitorilor? Pe fratele tău nu-l iubeşti, desfrânarea şi amărăciunea iubeşti. Deci lasă acestea, suflete al meu, şi te pocăieşte pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

O, omule nebun! – pînă când te vei afunda şi ca o albină vei aduna bogăţia ta, care degrabă va pieri ca praful şi ca cenuşa? Ci caută mai stăruitor Împărăţia lui Dumnezeu.

Doamnă de Dumnezeu Născătoare, miluieşte-mă pe mine, păcătosul, şi mă întăreşte spre fapte bune, şi mă păzeşte, ca să nu mă răpească nepregătit moartea cea urâtă; ci mă povăţuieşte, Fecioară, la Împărăţia lui Dumnezeu.

Cântarea a 5-a
De cu noapte trezindu-mă, Iubitorule de oameni, luminează-mă te rog şi mă îndreptează şi pe mine la poruncile Tale şi mă învaţă, Mântuitorule, să fac voia Ta.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Adu-ţi aminte, omule vrednic de milă, că de păcate eşti robit: cu minciuna, cu clevetirea, cu dusmănia, cu neputinţa, ca de o fiară cumplită. Suflete al meu, păcătoase, oare asta ai voit?

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Mi se cutremură mădularele şi cu totul sunt vinovat, privind cu ochii, auzind cu urechile, şi-n întregime dându-mă pe mine Gheenei. Suflete al meu păcătos, oare asta ai voit?

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe desfrânatul şi pe tâlharul care s-au pocăit i-ai primit, Mîntuitorule; iar eu cu lenea păcatului m-am împovărat şi de cel viclean sunt robit. Suflete al meu păcătos, oare asta ai voit?

Ajutătoare minunată şi grabnică tuturor oamenilor, Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, nevrednicului, că sufletul meu păcătos aceasta a voit.

Cântarea a 6-a
Am strigat din toată inima către înduratul Dumnezeu şi m-a auzit din Iadul cel mai adânc, şi a scos din stricăciune viaţa mea.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Pe pământ viaţă desfrânată am dus şi sufletul la întuneric l-am dat; dar acum, milostive Stăpîne, izbăveşte-mă de toată robia vrăjmaşului şi mă înţelepţeşte, ca să fac voia Ta.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Cine face unele ca acestea, precum fac eu? Cum zace porcul în tină, aşa şi eu păcatului slujesc; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mă din trândăvirea aceasta şi-mi dă inimă ca să fac voia Ta.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Scoală-te, omule ticălos, aleargă către Dumnezeu plângând păcatele tale, şi cazi, lăcrimând şi suspinând; iar Acela, ca un îndurat, îţi va da ţie ajutor ca să faci voia Sa.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, păzeşte-ne pe noi de răutăţile vrăjmasului cel văzut şi celui nevăzut; şi primeşte rugăciunile noastre, şi le du Fiului Tău, şi-mi dă minte ca să fac voia Ta.

Suflete al meu, de ce te îmbogăţeşti în păcate? De ce faci voia diavolului, în ce-ţi pui speranţa? Depărtează-te de acela şi te întoarce către Dumnezeu strigând: Miluieşte-mă, îndurate Doamne, pe mine, păcătosul.

Gândeşte, suflete al meu, la ceasul cel amar al morţii şi la Judecata cea înfricoşătoare a Făcătorului Dumnezeu, că îngerii cei întunecaţi te vor lua pe tine, suflete, şi te vor duce în focul cel de veci; iar tu, mai înainte de moarte, te pocăieşte strigând: Miluieşte-mă, Doamne, pe mine, păcătosul.

Cântarea a 7-a
Am greşit, am făcut fărădelege, nu ne-am îndreptat înaintea Ta, nici nu am păzit, nici nu am făcut precum ne-ai poruncit nouă. Dar nu ne părăsi pe noi până la sfârşit, Dumnezeul Părinţilor.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Nu-ţi pune speranţa, suflete al meu, în bogăţia cea trecătoare sau în adunarea cea nedreaptă, că toate acestea nu ştii cui le vei lăsa. Mai bine strigă: Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine, păcătosul.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Nu-ţi pune speranţa, suflete al meu, în sănătatea trupească cea trecătoare, nici în frumuseţea cea degrabă trecătoare, că vezi cum cei puternici şi cei tineri mor.
Ci strigă: Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Adu-ţi aminte, suflete al meu, de viaţa de veci, de Împărăţia Cerului gătită Sfinţilor, şi de întunericul cel deosebit, şi de mânia lui Dumnezeu care este asupra celor răi, şi strigă: Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.

Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu, şi te roagă Ei, că este grabnic ajutătoare celor ce se căiesc, ca să roage pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mă miluiască pe mine, nevrednicul.

Cântarea a 8-a
Pe Cel pe Care-L slăvesc oştile cereşti şi de Care se cutremură Heruvimii şi Serafimii, toată suflarea şi zidirea, lăudaţi-L, bine-L cuvântaţi şi-L slăviţi în toţi vecii.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Cum nu voi plânge, când îmi voi aminti de moarte? Că am văzut pe fratele meu în groapă zăcând, fără de slavă şi fără de chip. Dar ce aştept? Şi în cine nădăjduiesc? Numai in Tine, Doamne, pe care te rog, ca mai inainte de sfârşit, să mă întorci pe calea cea dreaptă.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine când voi sta înaintea Ta şi voi fi judecat, Unule lesne-iertătorule.

Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul.

Cred că vei veni să judeci viii şi morţii şi toţi vor sta în a lor rînduială: bătrînii şi tinerii, stăpînii şi slugile, domnii şi judecătorii, bogaţii şi săracii, fecioarele şi preoţii. Oare cum mă voi afla eu atunci? De aceea strig Ţie: Dă-mi, Doamne ca – înainte de sfârşit – să mă pocăiesc.

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, primeşte rugăciunea mea cea nevrednică, şi mă păzeşte de moartea cea urâtă, şi-mi dăruieşte ca – înainte de sfârşit – să mă pocăiesc.

Cântarea a 9-a
Zămislirea cea fără de sămânţă este netălmăcită, rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat, că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. Pentru aceasta, pe Tine toate neamurile, ca pe o Maică a lui Dumnezeu Te slăvesc.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Acum scap la voi, Îngerilor, Arhanghelilor şi toate Puterile, care staţi înaintea Scaunului lui Dumnezeu: Rugaţi-vă către Făcătorul vostru, să se izbăvească sufletul meu de munca de veci.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Acum plâng către voi, Sfinţilor, Patriarhilor, Împăraţilor şi Proorocilor, Apostolilor şi Arhiereilor, şi toţi aleşii lui Hristos: Ajutaţi-mi mie la Judecată, ca să se mântuiască sufletul meu de întunericul vrăjmaşului.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Acum ridic mâinile mele către voi, Sfinţilor Mucenici, Pustnicilor, Preacuvioşilor şi toţi Sfinţii care vă rugaţi lui Dumnezeu pentru toată lumea, ca să se mântuiască sufletul meu în ceasul morţii.

iubire si spiritualitate

Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, care îmi pun in Tine toate speranţele şi roagă pe Fiul Tău să mă pună pe mine, nevrednicul, de-a dreapta Sa, când va sta să judece viii şi morţii.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Rugaciuni

de admin
Categorie: Rugaciuni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

 

Daca, atunci cand postati un comentariu, apare mesajul de eroare: "Could not read CAPTCH token file", intorceti-va cu sageata inapoi, salvati comentariul, dati un refresh la pagina si incercati din nou.