Paraclisul Maicii Domnului

Rugaciuni

 

paraclisul maicii domnului

  „ În primejdii, în îndoieli, în greutăţi, gândeşte-te la Maria si cheam-o în ajutor.  Păstrează-i numele pe buze şi nu o lăsa să-ţi plece din inimă.  Şi ca să obţii ajutorul rugăciunilor ei, fii gata să-i urmezi exemplul.  Cu ea ca ghid, nu vei rătăci niciodată; în timp ce-i strigi numele, curajul nu te va părăsi; atâta timp cât ea ţi-e în minte, nu vei fi decepţionat; cât timp ea te ţine de mână, nu poţi cădea; când eşti sub protecţia ei, să nu te temi de nimic; când ea te conduce, tu nu vei obosi; dacă ea îţi oferă ajutorul, îţi vei atinge ţelul.”  ( Sfantul Bernard Clairvaux )

Paraclisul Maicii Domnului

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor si dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte intru noi, şi ne curăţeste pe noi de toată întinăciunea si mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie impărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer si pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv si ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-ne-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioara, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

SIMBOLUL CREDINŢEI (CREZUL)

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a facut Om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împăraţie nu va avea sfârşit.
Şi în Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Acela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Şi într-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu,
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu,
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împaratul şi Dumnezeul nostru.

PSALMUL 142 :
1. Doamne, auzi rugaciunea mea, ascultă cererea mea, în credincioşia Ta, auzi-mă, în dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tau, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morţii cei din veacuri.
4. S-a mâhnit în mine duhul meu, în mine inima mea s-a tulburat.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoşat.
7. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne ! La Tine am scăpat,
10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. În dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.
12. Şi în mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul si S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. (de 3 ori)

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu credinţă să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbeşte, că pierim sub mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat (de 2 ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50 :
1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai tare mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu este tot timpul înaintea mea.
5. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu în cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată în fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale inţelepciunii Tale Mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai tare decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideste în mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte în cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă îndepărta de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, în bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

iubire si spiritualitate

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea 1-a, glasul al 8-lea:
Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Preasfantă Nascatoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi.

De multe ispite fiind cuprins, la tine alerg căutând mântuire; o, Maică a Cuvântului şi Fecioară, de rele şi de nevoi mântuieşte-mă.

Asupririle chinurilor mă tulbură şi de multe întristări se umple sufletul meu; alină-le, Fecioara cu liniştea Fiului şi Dumnezeului tău, ceea ce eşti cu totul fără de păcat.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te rog, Fecioara, izbăveşte-mă din nevoi, că la tine scăpând acum îmi tind şi sufletul şi gândul meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul, cercetării dumnezeieşti şi purtării tale de grijă învredniceşte-mă tu, Maica lui Dumnezeu, ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui bun.

Cântarea a 3-a:
Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte în dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, iubitorule de oameni.

Folositoare şi acoperământ vieţii mele te pun pe tine, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce eşti izvorul bunătăţilor şi credincioşilor întărire, una în tot lăudată.

Te rog, Fecioara, risipeşte-mi tulburarea sufletului şi viforul supărărilor mele, că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniştei ai născut, Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăţilor, bogăţia facerii de bine izvorăşte-o tuturor, că toate le poţi ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, una Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor, tu, Fecioara ajută-mi; cer ajutorul tău Fecioara, că pe tine te ştiu comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Izbăveşte de nevoi pe robii tăi, Nascatoare de Dumnezeu, că toţi, după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca şi către un zid nestricat şi folositor.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Nascatoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu staruinţă strigăm către tine, Nascatoare de Dumnezeu, stăpână: Vino degrabă şi ne izbăveşte pe noi din nevoi, ceea ce eşti singură grabnic folositoare.

Cântarea a 4-a:
Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Tulburarea patimilor mele si viforul greşelilor mele alină-le, ceea ce ai născut pe Domnul îndreptătorul, dumnezeiască Mireasă.

Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l mie, Ceea ce ai născut pe Cel milostiv si pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Îndulcindu-ne Preacurată, cu darurile tale, ţie cântare de mulţumire cântăm, ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe tine, ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim.

Cântarea a 5-a:
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, lubitorule de oameni.

Umple, Preacurată, de veselie viaţa mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut pricina veseliei.

Izbăveşte-ne pe noi din nevoi, Nascatoare de Dumnezeu, curată, ceea ce ai născut izbăvirea cea veşnică şi pacea, care covârşeşte toată mintea.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Risipeşte negura greşelilor mele, dumnezeiască Mireasă, cu strălucirea luminii tale, Ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască şi veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tămăduieşte, curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale, şi sănătate, cu rugăciunile tale, dăruieşte-mi.

Cântarea a 6-a:
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: „Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă”.

Cum a mântuit de moarte şi de putreziciune firea mea care era ţinută de moarte şi de putreziciune, pe Sine Însuşi dându-Se spre moarte, Fecioara, roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău, să mă izbăvească şi de răutăţile vrăjmaşului.

Pe tine te ştiu folositoare şi puternică păzitoare a vieţii mele, Fecioara, care risipeşti tulburarea năpastelor şi izgoneşti asupririle diavolilor; de aceea mă rog totdeauna: izbăveşte-mă de stricăciunea chinurilor mele.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Pe tine, Fecioara, te-am dobândit ca un zid de scăpare şi sufletelor mântuire desăvârşită şi desfătare în necazuri: de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână; şi acum ne izbăveşte din nevoi şi din chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog tie, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor.

Condacul, glasul al 6-lea:
Ceea ce eşti păzitoarea creştinilor nebiruită, şi rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor; ci sârguieşte ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credinţă ne rugăm ţie: grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Nascatoare de Dumnezeu.

Prochimen, glasul al 4-lea:
Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul.

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Din Sfânta Evanghelie de la Luca: (I, 39-49, 56)

În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda, şi a intrat în casa lui Zaharia, şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Măreşte, sufletul meu, pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei Sale, căci iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta, ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

 

Glasul al 2-iea:
Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.

Glasul al 6-lea:
Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, Preasfântă Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi, că supărările ne cuprind si nu putem răbda săgetăriie diavolilor; acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoşii, pururea fiind biruiţi; mângâiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii. Nădejdea şi folositoarea credincioşilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; ci cerând dar bun, primeşte dăruirea către cererea cea de folos.

Prefacerea celor întristaţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind, izbăveşte pe robii tăi, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura folositoare a credincioşilor.

Cântarea a 7-a:
Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: «Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat».

Când ai vrut să rânduieşti mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai sălăşluit în pântecele Fecioarei, pe care ai arătat-o folositoare lumii. Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Maica preacurată, roagă pe Domnul milei pe Care L-ai născut, să izbăvească de păcate şi de întinare sufletească pe cei ce cântă cu credinţă: Bine eşti cuvântat Dumnezeu! părinţilor noştri!

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Comoară de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă de pocăinţă, pe ceea ce Te-a născut pe Tine ai arătat-o celor ce cântă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învredniceşte-i să fie tămăduiţi, Nascatoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.

Cântarea a 8-a:
Nu trece cu vederea pe cei ce au nevoie de ajutor de la tine, Fecioara, pe cei care cântă şi te preaînalţă în toţi vecii.

Tămăduieşte neputinţele sufletului meu şi durerile trupului meu, Fecioara, ca să te slăvesc, curată, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl si pe Fiul si pe Sfântul Duh, Domnul.

Bogăţie de tămăduiri verşi, Fecioara, celor ce te laudă cu credinţă şi preaînalţă naşterea ta de negrăit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu izgoneşti asuprirea si năvălirea patimilor, Fecioara, de aceea te lăudăm în toţi vecii.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I si preaînălţându-L pe Dânsul în toţi vecii.

Pe Împăratul ceresc, pe Care îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în toţi vecii.

Cântarea a 9-a:
Cu adevărat, Nascatoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioara curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup.

Să nu întorci faţa ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioara, care ai născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lacrima de pe faţa tuturor.

Umple de bucurie inima mea, Fecioara, ceea ce ai primit împlinirea bucuriei şi ai pierdut grija păcatului,

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Cu strălucirea luminii tale luminează, Fecioara, negura neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc pe tine Nascatoare de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe mine, care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduieşte-mă, Fecioara, şi mă întoarce din nesănătate în sănătate.

Catavasia:
O , prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i, cu dreapta ta cea stăpânitoare si atotputernică, si celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi câte le voieşti

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Nascatoare de Dumnezeu te slăvim.

Pentru toţi care scapă cu credinţă sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce eşti bună; că noi păcătoşii nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi şi în necazuri, pururea fiind încărcaţi cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate nevoile.

Pomeni-voi numele tău în tot neamul şi neamul.

Tuturor necăjiţilor bucurie si asupriţilor folositoare şi flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiţi adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioşi acoperământ şi sprijin, toiag bătrâneţilor, tu eşti, Preacurată, Maica Dumnezeului celui de sus; pentru aceea ţie ne rugăm: grăbeşte si miluieşte pe robii tăi.

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Bucură-te, Fecioara preacurată; bucură-te, cinstitul sceptru al împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut strugurele cel de taină; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears; bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, apărătoarea şi scăparea tuturor creştinilor, Stăpână.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Glasul al 8-lea:
Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; bucură-te scăpare; bucură-te, ceea ce eşti sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurată, care eşti slava creştinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, biserică; bucură-te potir de aur; bucură-te, bucuria tuturor!

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe Stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim.

Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăveşte trupul şi slăbeşte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de daruri; nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută.

Stăpâna şi Maica Izbăvitorului, primeşte rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare către Cel ce S-a născut din tine, o, Stăpâna lumii, fii mijlocitoare.

Cântăm cu sârguinţă acum cântare de bucurie ţie, cea în tot lăudată, Nascatoare de Dumnezeu. Cu Înaintemergătorul şi cu toţi sfinţii, roagă-L, Nascatoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu ştiu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă, nădejdea creştinilor.

Rugaciuni

de admin
Categorie: Rugaciuni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

 

Daca, atunci cand postati un comentariu, apare mesajul de eroare: "Could not read CAPTCH token file", intorceti-va cu sageata inapoi, salvati comentariul, dati un refresh la pagina si incercati din nou.