Rugaciunile incepatoare

Rugaciuni

rugaciunile incepatoare

RUGACIUNILE INCEPATOARE

Acestea sunt rugaciuni pregatitoare care se rostesc inaintea acatistelor (imnuri de slava inchinate lui Iisus, Fecioarei Maria si altor sfinti) si paracliselor (slujbe de lauda si invocare a Fecioarei Maria si a altor sfinti).

iubire si spiritualitate

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor si dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte intru noi, şi ne curăţeste pe noi de toată întinăciunea si mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh  şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfânta Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curaţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh  şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie impărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer si pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv si ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Uşa milostivirii deschide-ne-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nadajduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

SIMBOLUL CREDINŢEI (CREZUL)

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a facut Om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împăraţie nu va avea sfârşit.
Şi în Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Acela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Şi într-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh  şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu,
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu,
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împaratul şi Dumnezeul nostru.

PSALMUL 142 :

1. Doamne, auzi rugaciunea mea, ascultă cererea mea, în credincioşia Ta, auzi-mă, în dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tau, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morţii cei din veacuri.
4. S-a mâhnit în mine duhul meu, în mine inima mea s-a tulburat.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoşat.
7. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne ! La Tine am scăpat,
10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. În dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.
12. Şi în mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Şi iarăşi :
Auzi-mă, Doamne, în dreptatea Ta şi să nu intri la judecată cu robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, în dreptatea Ta şi să nu intri la judecată cu robul Tău.
Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.

Tropar:

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai biruit cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Slava Tatalui şi Fiului şi Sfantului Duh

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai biruit cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50 :

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai tare mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu este tot timpul înaintea mea.
5. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu în cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată în fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale inţelepciunii Tale Mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai tare decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideste în mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte în cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă îndepărta de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, în bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Rugaciuni

de admin
Categorie: Rugaciuni

2 răspunsuri la Rugaciunile incepatoare

  1. Pingback: Acatistul Izvorului Tamaduirii – o rugaciune catre Maica Domnului

  2. Pingback: Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

 

prealliance-ruddily

Daca, atunci cand postati un comentariu, apare mesajul de eroare: "Could not read CAPTCH token file", intorceti-va cu sageata inapoi, salvati comentariul, dati un refresh la pagina si incercati din nou.